Pharmacological treatment of children and adolescents with mental health conditons

Këtij sondazhi mund t'i përgjigjet një prind,  ose nga një fëmijë/i ri (deri në moshën 18 vjeç) me mbikëqyrjen e një prindi, ose të dyja (një anketë e plotësuar nga prindi dhe një anketë e plotësuar nga fëmija/i riu). Si pjesë e Rrjetit Psikofarmakologjik të Fëmijëve dhe Adoleshentëve ECNP, (https://www.ecnp.eu/research-innovation/networks-thematic-working-groups/List-ECNP-Networks/Child-and-adolescent-neuropsychopharmacology), në fjalë me vendosjen e bazës për zhvillim, zbatim dhe edukim në lidhje me neuropsikofarmakologjinë tek fëmijët dhe adoleshentët, ne po zhvillojmë një punim që fokusohet në Psikofarmakologjinë tek fëmijët dhe adoleshentët: nevojat dhe mundësitë e paplotësuara.
Për të mbledhur këndvështrimet e pacientëve dhe prindërve, që zakonisht mungojnë në rishikime të këtij lloji, ne do t'ju ftojmë të plotësoni pyetësorin e shkurtër të mëposhtëm (3 pyetje). Ne jemi shumë mirënjohës për pjesëmarrjen tuaj, që do të na lejojë të rrisim ndërgjegjësimin në lidhje me aspektet përkatëse dhe të rrisim cilësinë dhe ndikimin e mundshëm të kësaj pune.

Question Title

* 1. Çfarë informacioni do të dëshironit të shihnit nga studimet e ardhshme mbi trajtimin farmakologjik të fëmijëve dhe adoleshentëve me sëmundje mendore?

Question Title

* 2. A mendoni se ka stigma lidhur me trajtimin farmakologjik të fëmijëve dhe adoleshentëve me probleme të shëndetit mendor?

Question Title

* 3. Nëse po, si mund ta trajtojmë atë?

Question Title

* 4. Ky sondazh është plotësuar nga (ju mund të zgjidhni një ose të dyja)

T