Accessible healthcare information survey.
Gwybodaeth am ofal iechyd hygyrch i’r RNIB.

Tell RNIB Cymru about your experiences with health information.

We want to hear about how your local health services communicate with you and if you are receiving important information, such as details about upcoming appointments, medication or test results in a way that is accessible for you.

We are also interested in hearing about your experiences during the 2020 coronavirus pandemic, including whether you were able to access the information you needed in an appropriate format.

Your feedback will give us a better understanding of your experiences, both good and bad. This will help us to campaign for improvements to services and raise awareness of the issues faced by blind and partially sighted people across Wales.

All survey responses will be completely anonymous. 

Arolwg gwybodaeth am ofal iechyd hygyrch

Dywedwch wrth RNIB Cymru am eich profiadau gyda gwybodaeth iechyd.

Rydyn ni eisiau clywed am sut mae eich gwasanaethau iechyd lleol yn cyfathrebu gyda chi ac a ydych chi’n derbyn gwybodaeth bwysig, fel manylion am apwyntiadau sydd i ddod, meddyginiaethau neu ganlyniadau profion, mewn ffordd sy’n hygyrch i chi.

Hefyd mae gennym ni ddiddordeb mewn clywed am eich profiadau yn ystod pandemig y coronafeirws yn 2020, gan gynnwys a oedd posib i chi gael yr wybodaeth yr oedd arnoch ei hangen mewn fformat priodol.

 Bydd eich adborth yn rhoi gwell dealltwriaeth i ni o’ch profiadau, yn rhai da a drwg. Bydd hyn yn ein helpu ni i ymgyrchu dros welliannau i wasanaethau a chodi ymwybyddiaeth o’r problemau mae pobl ddall ac â golwg rhannol ledled Cymru yn eu hwynebu.

 Bydd pob ymateb i’r arolwg yn gwbl ddienw.


Question Title

* 1. What is your local health board? / Pa un yw eich bwrdd iechyd lleol?

Question Title

* 6. How are you currently accessing your health information, for example details of any upcoming appointments, medication or test results? / Sut ydych chi’n cael eich gwybodaeth iechyd ar hyn o bryd, er enghraifft, manylion am unrhyw apwyntiadau sydd i ddod, meddyginiaethau neu ganlyniadau profion? 

Question Title

* 14. If you would like to tell us more about your experiences or if there is anything you would like to raise, please do so here. / Os hoffech chi ddweud mwy wrthym ni am eich profiadau neu os oes unrhyw beth arall yr hoffech ei godi, cofiwch wneud hynny yma. 

Question Title

* 15. There may be future opportunities for research and campaigning in this area. If you would be happy to be involved in this, please leave your email. All responses to this survey will remain anonymous. / Efallai y bydd cyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer ymchwil ac ymgyrchu yn y maes yma. Os ydych chi’n hapus i fod yn rhan o hyn, nodwch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda. Bydd pob ymateb i’r arolwg yma’n parhau’n ddienw. 

Thank you for taking your time to complete the questions. Your feedback is valued by us at the RNIB and will be used to improve accessible health information across Wales. 

Just click 'Done' below to complete the survey!

Diolch i chi am roi amser i ateb y cwestiynau. Mae eich adborth yn werthfawr i ni yma yn yr RNIB a bydd yn cael ei ddefnyddio i wella gwybodaeth iechyd hygyrch ledled Cymru.

Cliciwch ar ‘WEDI GORFFEN’ isod i gwblhau’r arolwg!

T