Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn ar ein cyfleusterau a'n gwasanaethau.

Ni ddylai'r arolwg gymryd mwy na 5 munud i'w gwblhau a bydd eich atebion yn ein helpu i ddeall profiadau ein cwsmeriaid yn well.

Question Title

* 1. Beth oedd dyddiad ac amser eich ymweliad diweddar?

Date
Time

Question Title

* 2. Pa un/rai o'n lleoliadau wnaethoch chi ymweld ag ef/nhw? (Nodwch bob un sy’n berthnasol)

Question Title

* 3. Pa weithgareddau wnaethoch chi gymryd rhan ynddynt? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol)

Question Title

* 4. Sut byddech chi’n disgrifio’r canlynol?

  Gwael iawn Gwael Gweddol Da Ardderchog Dd/B
Y broses archebu
Gwerth am arian
Ansawdd y digwyddiad neu’r gweithgaredd a fynychoch
Cyfeillgarwch a chymwynasgarwch y staff
Bwyd a diod
Glendid

Question Title

* 5. Beth wnaeth Casnewydd Fyw yn dda yn ystod eich ymweliad?

Question Title

* 6. Beth allai Casnewydd Fyw ei wneud i wella?

Question Title

* 7. A oes gennych unrhyw sylwadau am eich ymweliad?

T