Arolwg Ymgynghori i asesu’r angen am ddatrysiadau cludiant yn Sir Ddinbych 

Manylion am yr arolwg hwn:

Diolch yn fawr iawn i chi am gytuno i gymryd rhan yn yr arolwg hwn. 

Rydym ni’n awyddus i ddatblygu dewisiadau cludiant newydd ar gyfer pobl Sir Ddinbych, ond yn gyntaf mae angen i ni asesu’r hyn sydd ei angen, yn lle, a phwy fyddai’n debygol o ddefnyddio’r gwasanaethau newydd. 

Atebwch y cwestiynau isod mor fanwl ag y bo modd, os gwelwch yn dda. 

Fyddwn ni ddim yn rhannu eich manylion gydag unrhyw un arall, a bydd eich atebion yn cael eu cadw mewn cyfrinachedd llwyr. Bydd yr holl atebion yn cael eu casglu at ei gilydd i hysbysu ein datrysiadau cludiant strategol ar gyfer y sir a’r rhanbarth ar gyfer pobl sy’n byw yng ngogledd Cymru. 

Os hoffech chi gael cymorth i ateb cwestiynau’r arolwg, neu os hoffech chi gael rhagor o fanylion neu adborth, cysylltwch gyda Jane Walsh yn y Gymdeithas Cludiant Cymunedol: jane@ctauk.org / 01745 356751 / 07747 020369

Question Title

* 1. Beth yw eich cod post?

Question Title

* 2. A ydych chi’n cael anawsterau teithio oherwydd diffyg cludiant ar hyn o bryd?

Question Title

* 3. Beth yw eich oedran?

Question Title

* 4. Beth yw eich rhyw?

Question Title

* 5. A oes gennych chi gyflwr iechyd sy’n eich hatal chi rhag defnyddio gwasanaethau cludiant cyhoeddus? (Ticiwch pa bynnag un sy’n berthnasol, os gwelwch yn dda) 

Question Title

* 6. Ydi diffyg cludiant yn eich atal chi rhag mynd i unrhyw un o’r canlynol (Ticiwch BOB UN sy’n berthnasol, os gwelwch yn dda)

Question Title

* 7. Oes gennych chi drwydded yrru gyfredol? (ticiwch os gwelwch yn dda)

Question Title

* 8. Oes gennych chi eich car eich hun?

Question Title

* 9. Fel rhan o’n arolwg i gynllunio ar gyfer datrysiadau cludiant yn y dyfodol, hoffem wybod pa ddewisiadau cludiant sydd ar gael i chi’n lleol ar hyn o bryd, p’un ai ydych chi’n eu defnyddio ar hyn o bryd – ac os nad ydych, pam? 

  Rydw i’n defnyddio’r gwasanaeth hwn Dydw i ddim yn defnyddio’r gwasanaeth hwn oherwydd y GOST Dydw i ddim yn defnyddio’r gwasanaeth hwn oherwydd AMSER Dydw i ddim yn defnyddio’r gwasanaeth hwn oherwydd PELLTER Hoffwn gael gwybod mwy am y gwasanaeth hwn yn
Bws cludiant cyhoeddus
Tacsi
Cludiant cymunedol (e.e. Deial i Deithio / bws mini cymunedol)
Gwasanaeth ambiwlans cludo cleifion nad ydynt yn achosion brys
Car cymunedol / cynllun ceir gwirfoddol
Cynllun llogi moped Olwynion i Waith

Question Title

* 10. Bydd canlyniadau’r arolwg hwn yn ein cynorthwyo i gynllunio datrysiadau cludiant yn ardal Sir Ddinbych yn y dyfodol. Isod mae rhai o’r dewisiadau cludiant y gallem ni eu hystyried yn y dyfodol. 

Pa mor debygol ydych chi o ddefnyddio’r rhain i’ch cynorthwyo i gyrraedd lle rydych chi’n dymuno mynd?

  Byddwn yn ei ddefnyddio’n rheolaidd Byddwn yn ei ddefnyddio’n achlysurol Ni fyddwn yn ei ddefnyddio o gwbl
Bws gwennol Rhuthun
Car cymunedol – gyrru eich hun
Car cymunedol – gyda gyrrwr
Gwasanaeth bws mini Deial i Deithio
Cynllun llogi moped Olwynion i Waith
Cynllun beic trydan
Cynllun llogi beic

Question Title

* 11. Diolch yn fawr iawn i chi am gymryd rhan.

Cynhelir yr arolwg trwy gydol Chwefror 2019, a byddwn yn gwahodd ystod eang o drigolion Sir Ddinbych i gymryd rhan.

Bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu cyhoeddi gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych a’u defnyddio i’n cynorthwyo ni i ddatblygu gwasanaethau newydd yn y dyfodol. 

Os hoffech chi helpu i greu cludiant gwell yn y dyfodol i’r ardal – er enghraifft, efallai yr hoffech chi wirfoddoli i greu canolfan cludiant cymunedol newydd yn Rhuthun, neu yr hoffech chi fod yn yrrwr car gwirfoddol – cysylltwch gyda ni gynted ag y bo modd, os gwelwch yn dda:

CGGSDd:
Debbie Neale:  debbien@dvsc.co.uk/ 01824 702441

Cymdeithas Cludiant Cymunedol:
Jane Walsh: jane@ctauk.org / 01745 356751

Michelle Clarke:  michelle@ctauk.org / 01745 356751

T