Screen Reader Mode Icon
Introduction
On behalf of Welsh Government, Lantra is contracted to undertake a four-week public consultation on the review of Floristry levels 2 and 3 Apprenticeship Framework Pathway for Wales.
 
We are inviting feedback on the revised draft Framework Pathway; and would be interested to hear from apprentices, employers, training providers, awarding bodies, assessors and other stakeholders in Wales to ensure the Framework Pathway is fit for purpose.

The current Framework Pathway document can be found at Floristry and the newly proposed draft Framework Pathway document can be found at New Framework.  The consultation will refer to these documents.
 
This consultation should take about 15 minutes to complete. The consultation will close on 28/11/22.
 
The data in this consultation will be collated by Lantra and shared with Welsh Government to provide an evidence based internal report.  The report will highlight the required changes in the Framework Pathway(s), to ensure that the revised Framework Pathway is fit for purpose.

Cyflwyniad
Ar ran Llywodraeth Cymru, mae Lantra wedi'i gontractio i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus dros bedair wythnos ar yr adolygiad o Llwybr Fframwaith Prentisiaeth Gymreig
Floristry Lefelau 2 a 3 Llwybr Fframwaith Prentisiaethau i Gymru
 
Rydym yn gwahodd adborth ar y Llwybr Fframwaith drafft diwygiedig; a byddem yn hoffi clywed gan brentisiaid, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, cyrff dyfarnu, aseswyr a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru er mwyn sicrhau bod y Llwybr(au) Fframwaith yn addas i’r diben.

Mae'r ddogfen Llwybr Fframwaith bresennol i'w chael yn Blodeuwriaeth ac mae'r Llwybr Fframwaith drafft arfaethedig (Fframwaith gynt) yn Fframwaith Newydd. Bydd yr ymgynghoriad yn cyfeirio at y dogfennau hyn.

Dylai'r ymgynghoriad hwn gymryd tua 15 munud i'w gwblhau. Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 28/11/22.

Bydd y data yn yr ymgynghoriad hwn yn cael ei gasglu gan Lantra a'i rannu gyda Llywodraeth Cymru er mwyn darparu adroddiad mewnol sy'n seiliedig ar dystiolaeth.  Bydd yr adroddiad yn tynnu sylw at y newidiadau gofynnol yn y Llwybr(au) Fframwaith, er mwyn sicrhau bod y Llwybr Fframwaith diwygiedig yn addas i'r diben.

Question Title

* 1. About you and your organisation (optional)/Gwybodaeth amdanoch chi a'ch sefydliad (Dewisol)

Question Title

* 2. Which type of stakeholder/respondent are you?/Pa fath o [randdeiliad/ymatebydd] ydych chi? (Gorfodol)

Question Title

* 3. Duration of the revised level 2 framework - is this the right length of time to achieve the apprenticeship?/Hyd y fframwaith lefel 2 diwygiedig - ai dyma'r cyfnod amser cywir ar gyfer cyflawni'r Brentisiaeth?

Question Title

* 4. Duration of the revised level 3 framework - is this the right length of time to achieve the apprenticeship?/Hyd y fframwaith lefel 3 diwygiedig - ai dyma'r cyfnod amser cywir ar gyfer cyflawni'r Brentisiaeth?

Question Title

* 5. Entry Requirements - Are the Entry Requirements for the Level 2 Framework correct?/Gofynion Mynediad - A yw'r Gofynion Mynediad ar gyfer y Fframwaith Lefel 2 yn gywir?

Question Title

* 6. Entry Requirements - Are the Entry Requirements for the Level 3 Framework correct?/Gofynion Mynediad - A yw'r Gofynion Mynediad ar gyfer y Fframwaith Lefel 3 yn gywir?

Question Title

* 7. Job Role(s) - Is the information about the job role(s) for levels 2 and 3 correct.  Do you agree with the responsibilities and duties of the role(s) described on pages 8 and 9 of the revised framework?/Rôl(au) Swydd - A yw'r wybodaeth am y rôl(au) swydd ar gyfer lefelau 2 a 3 yn gywir.  Ydych chi'n cytuno â chyfrifoldebau a dyletswyddau'r rôl(au) a ddisgrifir ar dudalennau 8 a 9 o'r fframwaith diwygiedig?

Question Title

* 8. Qualification(s) – are the qualifications suitable/relevant for the Level 2 Framework?/Cymhwyster(au) – a yw'r cymwysterau'n addas/perthnasol ar gyfer y Fframwaith Lefel 2?

Question Title

* 9. Qualification(s) – are the qualifications suitable/relevant for the Level 3 Framework?/Cymhwyster(au) – a yw'r cymwysterau'n addas/perthnasol ar gyfer y Fframwaith Lefel 3?

Question Title

* 10. Essential Skills Wales - Communication and Application of Number within the Level 2 Framework (page 4) has been set at Level 1. Is this the right level for this Framework?/Sgiliau Hanfodol Cymru - Mae Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif o fewn y Fframwaith Lefel 2 (tudalen 4) wedi'i osod ar Lefel 1. Ai dyma'r lefel gywir ar gyfer y Fframwaith hwn?

Question Title

* 11. Essential Skills Wales - Communication and Application of Number within the Level 3 Framework (page 7) has been set at Level 2. Is this the right level for this Framework?/Sgiliau Hanfodol Cymru - Mae Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif o fewn y Fframwaith Lefel 3 (tudalen 4) wedi'i osod ar Lefel 2. Ai dyma'r lefel gywir ar gyfer y Fframwaith hwn?

Question Title

* 12. Essential Skills Wales - Digital Literacy (page 4) has not been included in the level 2 Framework. Do you agree that it should be included in the Framework Pathway?/Sgiliau Hanfodol Cymru - mae Llythrennedd Digidol (tudalen 4) wedi'i gynnwys yn y Llwybr Fframwaith hwn. A ydych chi'n cytuno y dylid ei gynnwys yn y Llwybr Fframwaith?

Question Title

* 13. Essential Skills Wales - Digital Literacy (page 7) has been included in the level 3 at Level 2. Do you agree that it should be included in the Framework and is this the right level for this framework?/Mae Llythrennedd Digidol (tudalen 7) wedi ei gynnwys ar lefel 3 ar Lefel 2. Ydych chi'n cytuno y dylid ei gynnwys yn y Fframwaith ac ai dyma'r lefel gywir ar gyfer y fframwaith hwn?

Question Title

* 14. Progression - on page 09 of the revised framework, is this appropriate?/Dilyniant - ar dudalen 09 o'r fframwaith diwygiedig, a yw hyn yn briodol?

Question Title

* 15. Are there any Additional requirements (page 8)?/A oes unrhyw ofynion ychwanegol eraill (tudalen 8)?

Question Title

* 16. Employee Rights and Responsibilities (ERR) are no longer a mandatory requirement for Apprenticeships in Wales.

Do you think apprentices undertaking this Framework Pathway should be required to complete ERR?

Nid yw Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithwyr (ERR) yn ofyniad gorfodol ar gyfer Prentisiaethau yng Nghymru mwyach.

Ydych chi'n meddwl y dylai fod yn ofynnol i brentisiaid sy'n dilyn y Llwybr Fframwaith hwn gwblhau ERR?

Question Title

* 17. On and Off the job Training - Are the On and Off the Job hours for level 2 revised framework correct on (page 5)?/Ar ac Oddi ar y job Training - A yw'r Oriau Gwaith ac Oddi ar y Swydd ar gyfer fframwaith diwygiedig lefel 2 yn gywir ar (tudalen 5)?

Question Title

* 18. On and Off the job Training - Are the On and Off the Job hours for level 3 revised framework correct on (pages 7 and 8)?/Ar ac Oddi ar y swydd Hyfforddiant - A yw'r Oriau Gwaith ac Oddi ar y Gwaith ar gyfer fframwaith diwygiedig lefel 3 yn gywir ar (tudalennau 7 ac 8)?

Question Title

* 19. How Equality and Diversity will be met (pages 9 and 10).  Do you agree with the contents of this section?/Sut bydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cael eu diwallu (tudalennau 9 a 10).  Ydych chi'n cytuno gyda chynnwys yr adran hon?

Question Title

* 20. A question for Employers - Do you think you will use this apprenticeship Framework Pathway(s) within your organisation?/Cwestiwn i Gyflogwyr - Ydych chi'n meddwl y byddwch yn defnyddio'r Llwybr Fframwaith hwn yn eich sefydliad?

Question Title

* 21. A question for Individual Apprentices – Is there any part of the Apprenticeship that you would like to see changed?/Cwestiwn i Brentisiaid Unigol - A oes unrhyw ran o'r Brentisiaeth yr hoffech ei newid?

Question Title

* 22. Any other comments./Unrhyw sylwadau eraill.

0 of 22 answered
 

T