Welcome to the Swim Wales 2022 National Awards.

Every aquatic story has a hero, someone who changed your experience, encouraged you to push that extra length, someone whose involvement helped you become the person you are.

This is your opportunity to nominate that individual-and say thank you!

Nominations close October 31st at 4pm 

You are also invited to submit a video of support to the team to accompany your application, this is an opportunity to thank them personally and talk about the impact they've had on your aquatic journey.

Videos should be emailed to swimwales-events@swimming.org 

*Nominees must be current members of Swim Wales. We encourage applicants to read the category description prior to submission 

........................................................................................................................
 
Croeso i Wobrau Cenedlaethol Nofio Cymru 2022.
 
Mae gan bob camp dŵr ei arwr, rhywun a newidiodd eich profiad, eich annog i nofio’r hyd ychwanegol hwnnw, rhywun yn eich ymwneud â nhw sydd wedi eich helpu i ddod yn pwy ydych chi.
 
Dyma eich cyfle chi i enwebu'r unigolyn hwnnw a dweud diolch!
 
Mae’r enwebiadau'n cau 31Hydref am 4pm 
 
Fe'ch gwahoddir hefyd i gyflwyno fideo o gefnogaeth i'r tîm i gyd-fynd â'ch cais, mae hwn yn gyfle i ddiolch iddynt yn bersonol a thrafod eu dylanwad hwy ar eich taith yn y dŵr.
 
Dylech e-bostio eich fideos i swimwales-events@swimming.org 
 
*Rhaid i'r enwebeion fod yn aelodau cyfredol o Nofio Cymru. Rydym yn annog ymgeiswyr i ddarllen disgrifiad y categori cyn cyflwyno

Question Title

* 1. Please fill in your details - the team might ask for further information / Llenwch eich manylion - efallai y bydd y tîm yn gofyn am wybodaeth bellach

Question Title

* 2. Nomination Name

Question Title

* 4. How has this individual made a significant contribution to their club, centre or community throughout the last 12 months? / Sut mae'r unigolyn yma wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'w clwb, canolfan neu gymuned drwy gydol y 12 mis diwethaf?

Question Title

* 5. How have they demonstrated personal progression and achievement? / Sut maen nhw wedi dangos dilyniant a chyflawniad personol?  

Question Title

* 6. How have they gone above and beyond to help others enjoy, participate, learn and compete in aquatics? / Sut maen nhw wedi mynd y tu hwnt i helpu eraill i fwynhau, cymryd rhan, dysgu a chystadlu mewn campau dŵr?  

T