Screen Reader Mode Icon

Dyma'ch cyfle i ddweud eich dweud ar Weledigaeth newydd ar gyfr y Parc Cenedlaethol

Mae’r Awdurdod wedi cael blwyddyn heriol yn delio ag effaith pandemig y Coronafeirws ac yn ymateb iddo.

Rydyn ni eisiau sicrhau ein bod yn gweithredu’n effeithiol ac yn effeithlon, gan adeiladu’n ôl yn well wrth i ni symud ymlaen o’r pandemig, gan gyflawni ein cyfrifoldebau cyfreithiol a pholisi a mynd i'r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Mae angen i ni hefyd sicrhau ein bod yn barod i ddelio â heriau ariannol a thechnolegol yn y dyfodol.

O ganlyniad, rydyn ni’n adolygu ein blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol ac yn ymgynghori â chymaint o bobl â phosibl i ddarganfod beth yw barn pobl ynglŷn â’r agweddau pwysicaf ar waith Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Question Title

* 1. Ydych chi’n cytuno â’r Weledigaeth arfaethedig: Parc Cenedlaethol lle mae natur, diwylliant a chymunedau yn ffynnu

Question Title

* 2. Ydych chi’n cytuno â’r Blaenoriaethau arfaethedig?

  • Cadwraeth - Hybu bioamrywiaeth ac atal ei ddirywiad
  • Hinsawdd-  Cyrchfan: Sero Net
  • Cyswllt - Gwasanaeth Iechyd Naturiol
  • Cymunedau - Cymunedau byrlymus

Question Title

* 3.  Ydych chi’n cytuno â’r Canlyniadau arfaethedig?

  • Hybu bioamrywiaeth ac atal ei ddirywiad - Natur yn llewyrchus
  • Cyrchfan: Sero Net - Rydym yn Awdurdod sy’n anelu at Sero Net a Pharc Cenedlaethol carbon niwtral
  • Gwasanaeth Iechyd Naturiol - Pobl sydd fwy iach, yn hapusach ac wedi cysylltu â natur a threftadaeth
  • Cymunedau byrlymus - Llefydd lle all pobl fyw, gweithio a mwynhau

Question Title

* 4. O dan bob un o'r Blaenoriaethau, yn eich barn chi, beth ddylai fod y gweithgareddau allweddol?

Question Title

* 5. A oes unrhyw faterion nad ydynt wedi’u cynnwys yn y strategaeth lefel uchel y dylid eu cynnwys yn eich barn chi

Question Title

* 6. Unrhyw sylwadau?

0 o 6 wedi eu hateb
 

T