Screen Reader Mode Icon
Thank you very much for taking the time to complete these questions. We expect it will take about 2-3 minutes of your time.
It's really important to us that a diverse range of ideas, opinions and perspectives influence and shape our work. We do all we can to promote equality of opportunity, encourage representation, and eliminate discrimination.
Theatr Clwyd is particularly keen to encourage applications from groups that are underrepresented in the arts sector, in particular people of colour, those that self-identify as disabled and from people across the gender spectrum
If you feel able to answer the questions below it will really help us to understand how we are doing and will inform our recruitment processes.
Each question has a 'prefer not to say' option, and disclosing your name when completing this questionnaire is not compulsory and we have switched on all anonymity settings in Survey Monkey.

Diolch yn fawr am roi o'ch amser i ateb y cwestiynau hyn. Rydym yn disgwyl y bydd yn cymryd tua 2 i 3 munud o'ch amser.
Mae'n bwysig iawn i ni bod ystod amrywiol o syniadau, barn a safbwyntiau’n dylanwadu ar ein gwaith ac yn ei lywio. Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i hyrwyddo cyfle cyfartal, annog cynrychiolaeth, a dileu gwahaniaethu. 


Mae Theatr Clwyd yn arbennig o awyddus i annog ceisiadau gan grwpiau sy'n cael eu tangynrychioli yn sector y celfyddydau, yn enwedig pobl o gefndir lliw, y rhai sy'n dweud eu bod yn anabl a gan bobl ar draws y sbectrwm rhywedd.
Os ydych chi’n teimlo y gallwch ateb y cwestiynau isod bydd yn ein helpu ni i ddeall sut rydym yn gwneud ac yn sail i’n prosesau recriwtio. 


Mae gan bob cwestiwn opsiwn 'gwell gen i beidio dweud' ac nid yw datgelu eich enw wrth lenwi'r holiadur hwn yn orfodol. Hefyd rydym yn gweithredu’r holl osodiadau anhysbys yn Survey Monkey.

Question Title

* 1. What is your name?
(Please leave blank if you'd prefer not to say)

Beth yw eich enw?
(Gadewch yn wag os yw’n well gennych chi beidio dweud)

Question Title

* 2. What is the job title of the role you are applying for?
Beth yw teitl y rôl rydych yn gwneud cais amdani?

Question Title

* 3. What is your Date of Birth?
(Please leave blank if you'd prefer not to say)

Beth yw eich Dyddiad Geni?
(Gadewch yn wag os yw’n well gennych chi beidio dweud)

Date

Question Title

* 4. What is your Gender Identity?
Beth yw eich Hunaniaeth o ran Rhywedd?

Question Title

* 5. What is your age group?
Beth yw eich grŵp oedran?

Question Title

* 6. How would you describe your Sexual Orientation?
Sut byddech yn disgrifio eich Cyfeiriadedd Rhywiol?

Question Title

* 7. Please indicate to which of the following you would describe yourself as belonging:
Nodwch i ba un o'r canlynol rydych chi’n perthyn fel grŵp fel rydych yn disgrifio eich hun:

Question Title

* 8. Is your gender identity different to the sex you were assumed to be at birth?
Ydi eich hunaniaeth o ran rhywedd yn wahanol i’r rhyw a dybiwyd ar eich cyfer pan gawsoch eich geni?

Question Title

* 9. Do you identify yourself as disabled or having a long term impairment?
Ydych chi’n teimlo eich bod yn anabl neu oes gennych chi nam tymor hir?

Question Title

* 10. Do you have caring responsibilities, for children or adults?

Question Title

* 11. Do you have any feedback, positive or negative, on the questions we've asked?
Oes gennych chi unrhyw adborth, positif neu negatif, am y cwestiynau rydyn ni wedi’u gofyn?

0 of 11 answered
 

T