Screen Reader Mode Icon

Mamau Gadewch i ni Symud
Mum's Lets Move

Mae, Mamau Gadewch i ni Symud! yn brosiect newydd cyffrous sy'n dod i Sir Gaerfyrddin. Natur y prosiect yw i annog cerdded cymdeithasol i famau a phlant o fabanod hyd at oedran cyn-ysgol. Mae’r prosiect yn gyfle gwych i chi a'ch plentyn gymdeithasu wrth ddod yn egnïol gyda mamau eraill. Os hoffech chi fod yn fwy egnïol, teimlo'n iachach a ffurfio cyfeillgarwch newydd yna dewch i ymuno â ni.  I archebu'ch lle cwbwlhewch y wybodaeth isod.

Mums, Let’s Move! is an exciting new project coming to Carmarthenshire encouraging social walking for both mothers and children from babies up to preschool age. Mums, Let’s Move! Is a fantastic opportunity for you and your child to socialise whilst getting active with other mums. If you would like to get more active, feel healthier and form new friendships then come and join us.  To book your place, complete the below information! 

Question Title

* 1. Enw Cyntaf / First Name:

Question Title

* 2. Cyfenw / Surname:

Question Title

* 3. Rhyw / Gender:

Question Title

* 4. Dyddiad Geni / Date of Birth

Date

Question Title

* 5. Cyswllt / Contact

Question Title

* 6. Hysbysiad preifatrwydd / Privacy NoticeMae Actif Chwaraeon a Hamdden yn trin gwybodaeth bersonol yn bwysig i ddarparu ein gwasanaethau, am fanylion llawn a'r pwrpas y wybodaeth a gedwir, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd sydd ar gael isod

Actif Sport and Leisure handling of personal information is important to the delivery of our services, for full details of the purpose and information retained please read our privacy notice available below.

Hysbysiad Preifatrwydd / Privacy Notice

Ydych chi'n cytuno i Actif Chwaraeon a Hamdden Cadw'ch manylion? / Do you agree to Actif Sport and Leisure Keeping your details?

0 of 6 answered
 

T