Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Yn adroddiad Yr Wyddfa ddi-blastic, dywedwyd bod gweithio gyda chymunedau ac ysgolion mewn trefi porth yn rhan bwysig o’r strategaeth. Pa awgrymiadau sydd gennych chi o ran ymgysylltu gyda chymunedau lleol (yn cynnwys ysgolion) ynglŷn â phlastig untro a lleihau sbwriel?

The Plastic free Yr Wyddfa Report identified that working with communities and schools in gateway towns is an important part of the strategy. What suggestions do you have for engaging local communities (including schools) with single-use plastic and litter reduction?

Question Title

* 2. Rydym yn cydweithio gyda nifer o randdeiliaid i greu deunyddiau cyfathrebu sy'n cyrraedd ymwelwyr cyn ac yn ystod eu hymweliad i Barc Cenedlaethol Eryri. Oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar sut y gallwn annog ymwelwyr y Parc i fynd a’u sbwriel adref?

We are working with many stakeholders to create communications that reach visitors before and during their visit to Snowdonia National Park, do you have any suggestions about how we can encourage visitors to the Park to take their litter home?

Question Title

* 3. Fel Llysgennad Eryri, oes gennych chi unrhyw syniadau neu awgrymiadau yr hoffwch eu rhannu all ein helpu i leihau’r sbwriel a phlastig untro?

As a Llysgennad Eryri Ambassador, are there any other ideas or suggestions you would like to share with us that could help us to reduce litter and single-use plastic?

0 of 3 answered
 

T