Mae pobl ifanc o Fforwm Ieuenctid Rhanbarthol Gwent , mewn partneriaeth â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, yn cynnal digwyddiad Hawl i Holi ar-lein ddydd Iau, 10 Mawrth o 4.30pm tan 6.30pm.

Mae’r digwyddiad yn gyfle i chi leisio eich barn, a gofyn cwestiynau i’r bobl sy’n gwneud penderfyniadau am eich cymunedau am y pethau sydd o bwys i chi.

Hoffem ddeall beth sydd o bwys i chi er mwyn i ni gael panel o weithwyr proffesiynol at ei gilydd i ateb eich cwestiynau a chlywed eich llais.

 
Atebwch ychydig o gwestiynau isod.

 
 

Question Title

* 1. Rydym eisiau gwybod pa faterion sydd o bwys i chi. Er mwyn ein helpu ni, dewiswch dri  o faterion o’r rhestr isod NEU rhowch wybod i ni os oes mater nad yw ar y rhestr.

 *Dyma’r materion sydd wedi cael eu rhestru fel blaenoriaethau yn yr arolwg plant a phobl ifanc ‘Make Your Mark’ diweddaraf.

Ar ddiwedd yr arolwg mae rhestr o sefydliadau a all helpu os ydych wedi cael eich effeithio gan unrhyw rai o’r pynciau a godwyd.

 

Question Title

* 2. Oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y digwyddiad Hawl i Holi ar gyfer Ieuenctid?

Melo
Adnoddau Lles Iechyd Meddwl i Bobl Ifanc 

Meic Cymru
Llinell gymorth gyda gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc
@meiccymru
Ffoniwch 080880 23456
Tecstiwch 84001

Byw Heb Ofn
Cyngor a gwybodaeth 24/7 i unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan gydberthynas nad yw’n iach neu gam-drin domestig
@LiveFearFree
Ffoniwch 0808 801 0800
Tecstiwch: 07860077333

Llamau 
Llamau yw’r brif elusen digartrefedd yng Nghymru, sy’n rhoi cyngor i’r bobl ifanc mwyaf agored i niwed
@LlamauUK
Ffoniwch: 029 2023 9585

Gyrfa Cymru
@CareersWales
Ffoniwch 0800 028 4844

Canolfan Genedlaethol Adrodd am Droseddau Casineb a Chymorth Cymru
Mynd i’r afael â gwahaniaethu a throsedd casineb
Ffoniwch 0300 3011982

Young Minds – Cymorth Coronafeirws
Effaith Covid-19 ar bobl ifanc
Llinell destun, Tecstiwch YM at 85258 

 

 

 

 

 

 

Question Title

* 3. Beth yw eich oedran?

Question Title

* 4. Ym mha ardal awdurdod lleol ydych chi'n byw?

Question Title

* 5. Beth yw eich ethnigrwydd?

Question Title

* 6. Ydych chi'n anabl?

Diolch am roi o’ch amser i gwblhau’r arolwg. Gobeithio y cawn eich gweld chi yn y digwyddiad.

T