Sport Wales National Centre / Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

We welcome your views and would appreciate your feedback on our service. / Rydym yn croesawu eich safbwntiau a byddem yn gwerthfawrogi eich adborth ar ein gwasanaeth.

Question Title

* 1. Name / Enw

Question Title

* 2. Date / Dyddiad

Question Title

* 3. Address / Cyfeiriad

Question Title

* 4. Email / E-bost

Question Title

* 5. Telephone Number / Ffon

Question Title

* 6. Your Comments / Eich sylwadau
Please describe below your complaint, observation or compliment and let us know what you would like us to do about it (if anything). If you do not wish to complete this form, please do not hesitate to speak to a member of staff. / Disgrifiwch isod eich cwyn, eich sylw neu eich canmoliaeth a rhowch wybod i ni sut hoffech i ni weithredu (os o gwbl). Os nad ydych yn dymuno llenwi'r ffurflen yma, cofiwch siarad ag aelod o staff.

Question Title

* 7. If you have already contacted the Sport Wales National Centre on this subject it will help if you tell us: / Os ydych chi wedi cysylltu a Chanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru eisoes am y pwnc yma, bydd o help os byddwch yn dweud wrthym am y canlynol:

1. The approximate date of contact / Dyddiad y cuswllt yn fras
2. Was it by email/in person/telephone (Name of contact if available) / Ai ar e-bost/wyneb yn wyneb/dros y ffon oedd y cyswllt hwn? (enw'r person cyswllt os yw ar gael)

T