Holiadur Rhieni / Parent Questionnaire

Os gwelwch yn dda allwch chi gymryd ychydig o funudau i lenwi'r holiadur am yr ysgol. 
Please could you take a few minutes to fill in our questionnaire about the school. 

Question Title

* 1. Rwy'n fodlon a'r ysgol yn gyffredinol / Overall I am satisfied with the school.  

Question Title

* 2. Mae fy mhlentyn yn hoffi'r ysgol hon / My child likes this school. 

Question Title

* 3. Mae'r ysgol yn cyfathrebu yn glir gyda'r rhieni (twitter, cylchlythyron, gwefan, llythyron, negeseuon testun) / The school communicates well with parents (website, twitter, newsletters, letters, text) 

Question Title

* 4. Mae'r ysgol cael ei rhedeg yn dda / The school is well run.  

Question Title

* 5. Rwy'n credu fod fy mhlentyn yn ddiogel yn yr ysgol / I believe that my child is safe at school.  

Question Title

* 6. Rwy'n creud fod fy mhlentyn yn gwneud cynnydd da yn yr ysgol / I believe my child is making good progress at school.

Question Title

* 7. Rwyf yn credu fod fy mhlentyn yn cael profiadau dysgu da sy'n cynnwys tripiau / ymweliadau addysgol / I believe that my child has good learning experiences, including educational trips and visits.  

Question Title

* 8. Mae fy mhlentyn yn cael cymorth ychwanegol priodol mewn perthynas ag unrhyw anghenion unigol penodol.

My child receives appropriate additional support in relation to any particular individual needs.

Question Title

* 9. Mae’r ysgol yn helpu fy mhlentyn i ddod yn fwy aeddfed ac i ysgwyddo cyfrifoldeb.
The school helps my child to become more mature and take on responsibility.

Question Title

* 10. A fyddech cystal â rhoi unrhyw safbwyntiau neu sylwadau ychwanegol yn y gofod isod:
Please provide any additional views or comments in the space provided below:

T