Screen Reader Mode Icon
(Dyma fersiwn Cymraeg yr arolwg; cysylltwch â CTM_Equality@wlaes.nhs.uk am y fersiwn Saesneg
This survey is available in English - contact CTM_Equality@wales.nhs.uk for the English version)

Mae llunio Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) yn ofyniad statudol ar gyrff cyhoeddus o dan Deddf Cydraddoldeb 2010. Mae’n rhaid i'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol esbonio beth mae'r bwrdd yn cynnig ei wneud o ran:

- Dileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth a mathau eraill o ymddygiad anghyfreithlon sydd wedi eu gwahardd gan y Ddeddf.

- Hyrwyddo cydraddoldeb cyfle rhwng unigolion sy'n rhannu nodwedd warchodedig a phobl sydd ddim yn rhannu'r nodwedd honno.

- Hyrwyddo perthynas dda rhwng unigolion sy'n rhannu nodwedd warchodedig a phobl sydd ddim yn rhannu'r nodwedd honno.

Ystod y CCS yw'r nodweddion gwarchodedig a enwir yn y Ddeddf, sef Oedran, Anabledd, Hil, Rhywedd, Cyfeiriadedd Rhywiol, Crefydd neu Gred, Hunaniaeth Rhywedd, Priodas neu Bartneriaeth Sifil a Beichiogrwydd neu Famolaeth.

Question Title

* 1. Beth ydych chi'n teimlo y dylai blaenoriaethau'r bwrdd iechyd fod o ran yr uchod?

Question Title

* 2. Wedi darllen y CCS, ydych chi'n teimlo y dylid newid unrhyw rai o'r amcanion?

Question Title

* 3. Oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill i'w gwneud? Os ydych chi eisiau i ni ymateb i'ch sylwadau, rhowch cyfeiriad ebost.

0 of 4 answered
 

T