Introduction | Cyflwyniad

Welcome to this Welsh Athletics and Run 4 Wales Equality & Diversity survey.
Croeso i arolwg Cydraddoldeb ag Amrywiaeth Athletau Cymru a Run 4 Wales.

Thanks for taking part, it will only take a couple of minutes to respond.
Diolch am gymryd rhan, dim ond ychydig funudau y dylai ei gymryd i'w ateb.We continue to grow significantly and are looking for ways to improve the diversity of our staff and workforce. To help us monitor this we want to ask you some questions about your age, whether you are male or female, your gender identity, your ethnic background, your religion or belief, sexual orientation, and whether you consider yourself to have any disability.  

We want to find out a bit more about you so that we can develop our recruitment strategy to encourage applications from the diverse population of Wales.

The survey is confidential and participants responses are stored separately from application forms. Responses will be collated into one report which will inform us about the people applying to work in our sport. We will store your information securely and in line with the requirements of the Data Protection Act 1998, once an anonymised report has been produced all individual survey responses will be deleted.

Thank you for taking the time to complete the survey, if you have any questions regarding the survey, please do not hesitate to contact Andrew at Welsh Athletics via email : andrew.thomas@welshathletics.org


Rydym yn parhau i gynyddu'n sylweddol ac rydym yn chwilio am ffyrdd i wella amrywiaeth ein haelodau staff a'n gweithlu. Er mwyn ein helpu i fonitro hyn, rydym am ofyn cwestiynau ynglŷn â'ch oedran, eich rhyw, eich hunaniaeth rywedd, eich cefndir ethnig, eich crefydd neu gredo, eich cyfeiriadedd rhywiol, a ph'un a ydych yn ystyried fod gennych unrhyw anabledd.

Rydym ni eisiau dysgu mwy amdanoch chi er mwyn i ni allu datblygu ein strategaeth recriwtio er mwyn annog ceisiadau o boblogaeth amrywiol Cymru.

Mae'r arolwg yn gyfrinachol a chaiff ymatebion y rhai sy'n cymryd rhan eu cadw ar wahân i ffurflenni cais. Bydd ymatebion yn cael eu coladu i un adroddiad a fydd yn rhoi darlun inni o'r bobl sy'n gwneud cais i weithio yn y maes athletau. Byddwn yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel yn unol â gofynion Deddf Amddiffyn Data 1998. Ar ôl i adroddiad gael ei gynhyrchu nad yw'n cynnwys unrhyw enwau, bydd pob ymateb unigol i'r arolwg yn cael ei ddileu.

Diolch am roi o'ch amser i lenwi'r arolwg. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r arolwg, mae pob croeso i chi gysylltu ag Andrew yn Athletau Cymru ar e-bost: andrew.thomas@welshathletics.org


Question Title

* 1. I have read and understood how Welsh Athletics & Run 4 Wales will use my personal information. | Rwyf wedi darllen a deall sut bydd Athletau Cymru a Run 4 Wales yn defnyddio fy ngwybodaeth bersonol.

Question Title

* 2. This survey is for over 18's only. Please tick that you are over 18 | Mae’r arolwg hwn ar gyfer unigolion dros 18 oed yn unig. Ticiwch i gadarnhau eich bod dros 18 oed.

Question Title

* 3. In what postcode is your home located? | Beth yw cod post eich cartref?

Question Title

* 5. What is the title of the vacancy you have applied for? | Beth yw teitl y swydd yr ydych wedi ymgeisio amdani?

Question Title

* 6. Where did you hear about this job vacancy? | Sut y clywsoch chi am y swydd wag hon?

 
50% of survey complete.

T