Tha Bith-chruinne Rois an Iar air maoineachadh fhaotainn bho Bhòrd na Gàidhlig gus taic agus brosnachadh a chur ri cleachdadh agus com-pàirteachadh Gàidhlig air feadh na sgìre againn. Tha an t-suirbhidh seo air a dealbhadh gus dàta bun-tomhais a thional airson gnìomhachdan leasachaidh Gàidhlig fhiosrachadh agus ro-innleachd Ghàidhlig Bith-chruinne a chruthachadh, air a stiùireadh leis a’ choimhearsnachd. 
Bidh na freagairtean uile neo-ainmichte a thaobh adhbharan bhuilean, leithid ro-innleachd Ghàidhlig agus geàrr-iomradh de fhianais airson an cleachdadh le buidhnean coimhearsnachd eile. Gheibh Oifigear Leasachaidh Gàidhlig na Bith-chruinne agus an sgioba rannsachaidh cothrom air an dàta agus thèid builean neo-ainmichte fhoillseachadh air-loidhne air www.wrb.scot
Ma bhios ceistean sam bith agaibh mun t-suirbhidh seo, cuiribh post-d gu events@wrb.scot.

Question Title

* 1. Ainm

Question Title

* 2. Aois

Question Title

* 4. A bheil Gàidhlig agad, no a bheil thu ag ionnsachadh?

Question Title

* 5. An urrainn dhut Gàidhlig a leughadh?

Question Title

* 6. An tuig thu Gàidhlig ma bhruidhneas duine riut i?

Question Title

* 7. Dè na suidheachaidhean sa bheil thu a’ cleachdadh Gàidhlig?

Question Title

* 8. Nach roinn thu mion-fhiosrachadh an seo mu dheidhinn mar a bhios tu a’ cleachdadh Gàidhlig sna suidheachaidhean gu h-àrd, agus carson

Question Title

* 9. Dè cho cudromach ’s a tha e dhut gu bheil Gàidhlig ga labhairt ann am Bith-chruinne Taobh Siar Rois?

Question Title

* 10. Dè na prìomhachasan a th’ agad airson Gàidhlig ann an Rois an Iar san àm ri teachd?

Question Title

* 11. Dè na gnìomhachdan Gàidhlig a bu thoigh leat fhaicinn rim faotainn sa choimhearsnachd agad?

Question Title

* 12. Ciamar a b’ fheàrr leat com-pàirteachadh le Gàidhlig sa Bhith-chruinne?  

Question Title

* 13. Cleachd am beàrn seo airson beachdan a bharrachd sam bith a chuidicheas le leasachadh na Gàidhlig ann am Bith-chruinne Rois an Iar

Question Title

* 14. Nam biodh ùidh agad nar cuideachadh le susbaint Ghàidhlig a lìbhrigeadh tron Bhith-chruinne, cuir am modh conaltraidh as fheàrr leat a-steach an seo. 

Question Title

* 15. Tha mi ag aontachadh le cleachdadh air an dàta seo ann am Bith-chruinne Rois an Iar.

Tapadh leat airson na suirbhidh seo a lìonadh.  

Faigh a-mach tuilleadh mu Bhith-chruinne Rois an Iar, agus faigh ballrachd aig www.wrb.scot

Tha an obair seo maoinichte le Bòrd na Gàidhlig.


T