Cwestiynau Ymgynghoriad

Rydym yn croesawu eich barn am ein cynllun pum mlynedd a byddem yn ddiolchgar pe gallech gymryd yr amser i ateb y cwestiynau canlynol. Diolch am eich amser.

Question Title

* 1. A yw ein gweledigaeth a’n diben yn ddigon uchelgeisiol? (tudalen 6 o'r dogfen ymgynghori)

Question Title

* 2. A yw’r hyn rydym am ei gyflawni’n glir? (tudalennau 8-14)

Question Title

* 3. A fydd yr hyn rydym am ei gyflawni yn cael unrhyw effeithiau cadarnhaol neu negyddol ar grwpiau â nodweddion gwarchodedig[1]? (tudalennau 8-14)

[1] Y nodweddion gwarchodedig yw: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, rhyw, a chyfeiriadedd rhywiol.

Question Title

* 4. Dros y misoedd nesaf byddwn yn datblygu ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Nodwch a hoffech fod yn rhan o grwpiau ffocws i drafod datblygiad ein cynllun Cydraddoldeb.

 IOs ydych yn cytuno, byddwn yn cadw eich manylion cyswllt fel ein bod ni’n gallu cysylltu â chi gyda rhagor o fanylion am y gwaith hwn.

Question Title

* 5. Hoffem wybod eich barn am yr effeithiau y bydd ein cynllun strategol drafft a’n datganiadau effaith yn eu cael ar y Gymraeg, yn benodol ar:

i) gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg
ii) trin y Gymraeg ddim llai ffafriol na’r Saesneg.

Beth fyddai’r effeithiau hyn? Sut y gellid cynyddu effeithiau cadarnhaol, neu liniaru effeithiau negyddol?

Rhowch eich sylwadau yn y gofod isod:

Question Title

* 6. A oes gennych unrhyw awgrymiadau am yr effaith rydych yn disgwyl  ei gweld o’n gwaith dros y pum mlynedd nesaf? (tudalen 15)

Question Title

* 7. A ydych chi’n cytuno â ffocws ein rolau o ran cyflawni ein heffaith?
(tudalen 17)

Question Title

* 8. A oes unrhyw feysydd eraill yr hoffech i ni ganolbwyntio arnynt yn y dyfodol?

Question Title

* 9. Amdanoch chi a'ch sefydliad.
Ydych chi'n ymateb i'r ymgynghoriad hwn:

Question Title

* 10. Os fel unigolyn, a ydych chi yn:

Question Title

* 11. Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, rhowch enw’r sefydliad isod:

Diolch i chi am gwblhau'r arolwg hwn, rydym yn gwerthfawrogi'ch barn yn fawr.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynllun strategol drafft neu'r ymgynghoriad hwn, cysylltwch â Rhian.Jones@gofalcymdeithasol.cymru

T