• English
  • Magyar
Producenter: Genom att svara på denna korta enkät kan du hjälpa till att stödja tillväxten och utvecklingen av den europeiska julstjärnesektorn. Resultaten kommer att delas för kunskapsutbyte i hela Europa.

Denna undersökning är avsedd för europeiska julstjärneproducenter. Den är helt anonym; vi ber inte om någon information som kan identifiera ditt företag annat än ditt land. Ta reda på mer om hur SfE stöder branschen.

Question Title

* 1. I vilket land ligger ditt företag?

AVSNITT A: HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

Question Title

* 2. Hur mycket värderar ditt företag följande hållbarhetsfrågor?

  Mycket låg Låg Medelhög Hög Mycket hög
Växtskyddsåtgärder (t.ex. bekämpningsmedel)
Energianvändning
Vattenhantering
Avfallshantering
Plastminskning
Torvsubstrat
Lokal biologisk mångfald
Personalfrågor (t.ex. välbefinnande och mångfald)

Question Title

* 3. Välj bland svaren som nedan.

  Ja, det är i testfasen Ja, det har varit till nytta för verksamheten Ja, men det har inte varit till nytta för verksamheten Nej, men vi planerar att göra det Nej, och vi planerar inte att göra det för närvarande
Värderar ditt företag hållbarhet och/eller har det en hållbarhetspolicy eller ett mål för hållbarhet?
Är ditt företag certifierat enligt ett hållbarhetssystem eller en hållbarhetsstandard?
(t.ex. MPS, GlobalGAP osv.)
AVSNITT B: BEGRÄNSNING AV KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Question Title

* 4. Använde du någon av följande växtskydds- eller regleringsåtgärder i din julstjärneproduktion 2021?

  Ja, det är i testfasen Ja, det har varit till nytta för verksamheten Ja, men det har inte varit till nytta för verksamheten Nej, men vi planerar att göra det Nej, och vi planerar inte att göra det för närvarande
Kemiska bekämpningsmedel, svampmedel eller herbicider
Kemiska gödningsmedel
Biologiskt skydd, t.ex. nyttiga insekter
Växttillväxtreglerande medel
Integrerat växtskydd
Ekologisk produktion

Question Title

* 5. Om du använde biologiska metoder, använde du någon av följande?

  Ja, det är i testfasen Ja, det har varit till nytta för verksamheten Ja, men det har inte varit till nytta för verksamheten Nej, men vi planerar att göra det Nej, och vi planerar inte att göra det för närvarande
Nyttiga insekter (t.ex. "Encarsia Formosa")
Växtförstärkning (t.ex. bladgödsel)
Övervakning (t.ex. gula fällor)
Hygien (t.ex. balanserad gödsling)

Question Title

* 6. Har du vidtagit följande åtgärder för att minska utsläppen i din julstjärneproduktion under 2021?

  Ja, det är i testfasen Ja, det har varit till nytta för verksamheten Ja, men det har inte varit till nytta för verksamheten Nej, men vi planerar att göra det Nej, och vi planerar inte att göra det för närvarande
Förnybar solenergi
Förnybar geotermisk energi
Energi från biomassa
Andra förnybara energikällor
Spårning av koldioxidavtryck, t.ex. genom att delta i ett system
Minska användningen av bekämpningsmedel och gödningsmedel
Minimera elförbrukningen
Installerat klimatskärmar för växthus
Byt energikälla för belysning
Byt energikälla för uppvärmning
Förbättra automatiseringen, t.ex. vid plockning och packning, för att minimera energianvändningen
Införande av ett digitalt program för att mäta energianvändningen
Minska antalet transportresor
Anpassa transportmetoderna, t.ex. byta från bränsle till el
AVSNITT C: SKYDD AV NATURRESURSER

Question Title

* 7. Har du vidtagit följande vattenhushållningsåtgärder i din julstjärneproduktion under 2021?

  Ja, det är i testfasen Ja, det har varit till nytta för verksamheten Ja, men det har inte varit till nytta för verksamheten Nej, men vi planerar att göra det Nej, och vi planerar inte att göra det för närvarande
Återvinning eller återanvändning av vatten
Uppsamling av regnvatten
Vattenminskning genom effektiv förvaltning, t.ex. ett digitalt mätsystem
Ett digitalt bevattningssystem
Ett bevattningssystem för vattenåtervinning

Question Title

* 8. Vidtog du följande åtgärder för avfallshantering eller minskning av plastmängder i din julstjärneproduktion år 2021?

  Ja, det är i testfasen Ja, det har varit till nytta för verksamheten Ja, men det har inte varit till nytta för verksamheten Nej, men vi planerar att göra det Nej, och vi planerar inte att göra det för närvarande
Genomför effektiva avfallshanteringsprocesser, t.ex. digitala spårningssystem
Delta i system för att minska eller återvinna plast (krukor, brickor, hylsor)
Använda plastalternativ (för krukor, brickor, hylsor)

Question Title

* 9. Använde du följande substrat i din produktion av julstjärnor under 2021?

  Ja, det är i testfasen Ja, det har varit till nytta för verksamheten Ja, men det har inte varit till nytta för verksamheten Nej, men vi planerar att göra det Nej, och vi planerar inte att göra det för närvarande
Torvreducerat substrat
Torvfritt substrat
AVSNITT D: ATT ÖKA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH SKYDDA MÄNNISKOR

Question Title

* 10. Har ditt företag under 2021 vidtagit några strategier eller åtgärder för att främja den biologiska mångfalden på gården/plantskolan eller i närområdet? (t.ex. deltagande i lokala samhällsinitiativ eller inrättande av ett initiativ).

Question Title

* 11. Har ditt företag under 2021 vidtagit åtgärder eller deltagit i projekt eller program som bidrar till följande personalfrågor?

  Ja, det är i testfasen Ja, det har varit till nytta för verksamheten Ja, men det har inte varit till nytta för verksamheten Nej, men vi planerar att göra det Nej, och vi planerar inte att göra det för närvarande
Förbättra arbetsvillkoren för de anställda
Öka de anställdas välbefinnande
Öka jämställdheten och mångfalden mellan könen
Innehållet i denna pr-kampanj speglar endast upphovsmannens åsikter och är endast dennes ansvar. Europeiska kommissionen och Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA) ansvarar inte för hur information som ingår i kampanjen kan komma att användas.

T