Gwnewch yn siŵr fod gennych yr holl fanylion perthnasol wrth law cyn i chi ddechrau eich cais: dyddiad(au), amser(oedd), lleoliad(au), enwau awduron, ffioedd a threuliau awduron, manylion y digwyddiad. Ni fydd modd cadw eich cais a dychwelyd ato yn nes ymlaen.

Question Title

* 1. Enw'r gymdeithas/sefydliad:

Dim ond i sefydliadau dilys y gwneir cynigion nawdd; ni all unigolion wneud cais.  
Noder os gwelwch yn dda y gwneir y taliad i’r sefydliad hwn; ni allwn wneud taliad i unigolyn, corff ar wahân, neu sefydliad arall heblaw‘r ymgeisydd.

Question Title

* 2. Ni all Llenyddiaeth Cymru gynnig nawdd i bleidiau gwleidyddol, grwpiau caeëdig (ac eithrio ysgolion a grwpiau sy’n gweithio gydag oedolion bregus), digwyddiadau codi nawdd na rhaglenni awduron preswyl. Ydych chi’n ceisio am nawdd ar gyfer unrhyw un o’r uchod?

Question Title

* 3. Ydy eich cymdeithas a’r / neu’r digwyddiad yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer yn derbyn unrhyw nawdd gan Gyngor y Celfyddydau?

Os ydy’ch ateb yn gadarnhaol, a wnewch chi gysylltu â thîm Llenyddiaeth Cymru er mwyn trafod a ydych yn gymwys i ymgeisio am nawdd, cyn cwblhau’r ffurflen gais. Cysylltwch â ni:

01766 522811 /  funding@literaturewales.org

T